Промени в Наредба Н-18 - ДВ Бр. 26 от 29.3.2019 г. за електронна касова бележка и електронните магазини

02 Април 2019


В брой 26 на Държавен вестник от 29.03.2019г е обнародвано дългоочакваното изменение на  Наредба № Н-18

Освен сроковeте, какво още по-важно маркирахме:


Електронна касова бележка

Лице, което извършва продажби на стоки и/или услуги чрез електронен магазин, може да регистрира и отчита продажбите чрез издаване на фискален/системен бон, генериран в електронен вид, без да се отпечатва на хартиен носител, който се предоставя на електронен адрес на клиента. Лицето е длъжно да съхрани данни за изпращането му. Фискален/системен бон в електронен вид може да се издава само за регистриране и отчитане на продажби чрез електронен магазин.“ / В чл. 3 се създава ал. 16/

ФБ със сумарен ред при издадена фактура или дебитно известие - В чл. 26 Създават се ал. 7 и 8:

(7) При продажба, за която е издадена фактура или дебитно известие, в която/което са посочени количеството и видът на стоките или услугите, във фискалния бон се допуска да се отпечата сумарният оборот по съответните данъчни групи и код на данъчната група, като задължително се посочи номерът и датата на фактурата или дебитното известие, по която/което се извършва плащането. Предходното изречение не се прилага в случаите на чл. 27, ал. 3, т. 3. /горива, продавани чрез одобрени по смисъла на Закона за измерванията средства за измерване на разход. /

 (8) Фискалният/системният бон в електронен вид съответства на образеца съгласно приложение № 1, раздел V и съдържа всички реквизити по ал. 1, като се допуска да не съдържа графично фискално лого.“

ФБ със сумарен ред при кредитно известие В чл. 31 Създава се ал. 2а:

(2а) При документиране на сторно операция, във връзка с която е издадено кредитно известие, в което са посочени количеството и видът на стоките или услугите, в сторно документа се допуска да се отпечата сумарният оборот по съответните данъчни групи и код на данъчната група, като задължително се посочи номерът и датата на кредитното известие. Предходното изречение не се прилага в случаите на чл. 27, ал. 3, т. 3.“ /горива, продавани чрез одобрени по смисъла на Закона за измерванията средства за измерване на разход. /


Въвеждане на продажбите, отчетени с касови бележки от кочан при повреда на фискалното устройство

В чл. 40 се правят следните изменения и допълнения:
(5) При възстановяване работата на ФУ лицето по чл. 3 е длъжно да предаде чрез ФУ към НАП оборота от продажби, отчетен с касови бележки от кочан. Оборотът се предава чрез издаване на фискален бон, съдържащ сумарния оборот от продажбите по съответните данъчни групи, или чрез издаване на фискален бон за всяка продажба, документирана с касова бележка от кочан. Сумите по сторно операции, документирани с касова бележка от кочан, се предават по реда на чл. 31.

(6) При работа с касови бележки от кочан повече от един ден документираните обороти се предават в НАП за всеки ден поотделно при спазване на следния ред:

1. чрез издаване на фискален бон, съдържащ сумарния оборот по съответните данъчни групи от продажби за съответния ден, или чрез издаване на фискален бон за всяка продажба, документирана с касова бележка от кочан за съответния ден;
2. сумите по сторно операции, документирани с касови бележки от кочан в дните, в които фискалното устройство не е работило, се предават чрез издаване на фискален бон за всяка извършена сторно операция;
3. непосредствено след действията по т. 1 и 2 се отпечатва дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет;
4. преди започване на регистрирането на продажби на стоки или услуги за текущия ден се извършват действията по т. 1 – 3.

(7) При прекъсване и възстановяване работата на ФУ в рамките на работния ден на лицето по чл. 3 оборотът, документиран с касови бележки от кочан, се предава:

1. чрез издаване на фискален бон, съдържащ сумарния оборот по съответните данъчни групи, или чрез издаване на фискален бон за всяка продажба, документирана с касова бележка от кочан;
2. чрез издаване на фискален бон за всяка извършена сторно операция.“

Създават се ал. 8 и 9:
„(8) В случаите по ал. 7 дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет се отпечатва в края на работния ден.

 

Относно  електронните магазини  

- Описани са правилата за вписване и заличаване в списъка на електронните магазини, който ще бъде достъпен на сайта на НАП след 29.04.2019 г.

- Удължен е срокът за деклариране на собствените или наети електронни магазини (работещи отпреди 29.12.2018 г.) до 29.06.2019 г.

- Търговците, притежаващи или наели електронен магазин ще подават по-малко данни при декларирането на е-магазините.


Важни срокове по Наредба Н-18/2006 г.

31.03.2019 г.
Смяна или модифициране на касовите апарати на регистрираните по ДДС лица, които не ползват СУПТО.

29.06.2019 г.
Собствениците и ползвателите на електронни магазини, стартирали дейност преди 29 декември 2018 г. и получаващи плащания в брой или с банкови карти, подават информация в НАП чрез портала за електронни услуги на агенцията.

30.06.2019 г.
1. Смяна или модифициране на касовите апарати на нерегистрираните по ДДС лица, които не ползват СУПТО.
2. Смяна на електронните системи с фискална памет на бензиностанциите.

30.09.2019 г.
1. Всички търговци - независимо дали са или не са регистрирани по ДДС, използващи софтуер за управление на продажбите, трябва да сменят или модифицират касовите си апарати и да приведат използвания от тях софтуер в съответствие с нормативните изисквания. От 1 октомври 2019 г. софтуерът следва да управлява всички фискални устройства, намиращи се в търговския обект.
2. Бензиностанциите посочват данни за размера на ДДС, акциз, покупна и продажна цена на горивата във всяка касова бележка.

Внимание Удължаването на срока се отнася само за лицата, които след 01.04.2019 г. използват софтуер за продажбите. В случай че задълженото лице извършва дейност в повече търговски обекти (в част от които използва софтуер, а в други обекти не), е важно да се отбележи, че за обектите, в които не използва софтуер за управление на продажби, лицето следва да приведе дейността си в съответствие с изискванията в срок до 31 март 2019 г. (ако е регистрирано по ЗДДС лице), респективно до 30 юни 2019 г. (ако е нерегистрирано по ЗДДС лице), а за обектите, в които използва софтуер за управление на продажби, срокът е до края на септември 2019 година.


30.11.2019 г.
Лицата, независимо дали са или не са регистрирани по ДДС трябва да подадат в НАП информация за използваните от тях софтуери в търговските обекти.

31.12.2019 г.
Ползвателите на Интегрирани автоматизирани системи за управление на търговската дейност (ИАСТУД), ги привеждат в съответствие с изискванията на наредбата


Гореизложената информация има информативен и опознавателен характер и не е правна или друга консултация и/или съвет