Софтуер подбор на кадри, оценка на кандидати и развитие на персонал

24 Октомври 2016

Софтуерът за подбор, оценка и развитие на персонала е иновативен инструмент за управление на компетенциите и развитието на персонала. Той допринася за развитието на потенциала на служителите и  помага при взимането на решения относно човешките ресурси и стратегиите на компанията. Софтуерът помага да се подобрят съществуващите процеси по управление на човешките ресурси и да се въведат нови, базирани на най-добрите практики на специалисти в сферата на човешките ресурси. Също така заменя различни инструменти и разпръснати записи като въвежда единна платформа за всички дейности по управление на човешките ресурси.

Съвременните софтуери за подбор, оценка и развитие на персонала представляват уеб-базирана платформа и се състоят от модули.  Използването на интернет базирани системи минимизира риска от загуба на информация и не е необходима поддръжка в сравнение с настолните програми.

Платформата за подбор, оценка и развитие на персонала подпомага по-ефективното управление на най-ценния ресурс на компанията - нейните служители, независимо от размерите на компанията. Той е приложим както за големи корпорации, така и за средни и малки предприятия, като модулите му се модифицират съобразно потребностите на фирмата.  Софтуерът подпомага провеждането на дейности в следните области - набиране и подбор на кадри, оценка на представянето на служителите, програми за обучение и развитие в рамките на компанията, създаване на организационната структура на компанията, досиета на служителите, подготовка на длъжностни характеристики, управление на таланта на служителите и вътрешна комуникация в компанията.

Модулът за набиране и подбор на кадри управлява процеса по подбор, като се започне от търсенето на служителите и се завърши с включването на служителите в структурата на компанията. Той подпомага намаляването на разходите благодарение на автоматизирането на процеси и функции като създаването на формуляри за кандидатстване, публикуване на обяви за работа, търсене в база данни от автобиографии и комуникация с кандидати. Удобното управление на кандидатурите спестява време за подбор и подпомага най-правилния избор на кандидати.

Софтуерът за подбор, оценка и развитие на персонала спестява време, като автоматизира процесите, което означава че компанията може да отдели повече време и енергия на качеството на подбора. Обратната връзка с кандидатите също е важна, защото изгражда имиджа на фирмата пред потенциалните кандидати.  Кандидатите са вложили време, енергия, надежди и ентусиазъм в кандидатурите си и липсата на обратна връзка след приключване на интервютата,  независимо дали положителна или отрицателна, би довела до разочарование от компанията. Софтуерът помага да се реши този проблем.

Софтуерът за подбор, оценка и развитие на персонала също така допринася за по-гладкия трансфер на новопостъпилите служители и интегрирането им в организацията, като по-този начин те имат по-добър шанс да станат по-продуктивни и ангажирани членове на компанията. Платформата информира цялата организация за кадровите промени.

Модулът за оценка на персонала е иновативен инструмент, който се използва за оценяване на служителите по определени модели за компетентност. Автоматизирането и ускоряването на процеса на атестация води до ползи за бизнеса, като например спестяване на време и разходи и, най-важното, набира безценени знания за  служителите.

Системата улеснява провеждането на атестации по критерии, дефинирани от отдела по човешки ресурси за конкретни длъжности или служители, осигурява цялостен преглед  на компетенстността и качеството на представяне на служителите, анализира пропуски в компетенциите на компанията, намалява времето и разходите за подготовка и провеждане на атестации на служителите, позволява лесното създаване на форми за кандидатстване според определените длъжностни и увеличава ангажираността, представянето и потенциала на служителите.

Основните функционалности на модула за оценка включват създаването на форми за атестация, генерирането на автоматични доклади относно процеса по оценяване, свързването на представянето на служителите с изискванията на длъжностните характеристики, участието по избор на външни за компанията специалисти по оценка на персонала, изготвянето на планове за развитие на персонала и лесното наблюдение и управление на процеса по оценяване от специалистите по човешки ресурси.

Модулът за обучение позволява най-правилния избор на обучение според индивидуалните цели и потребности на служителя, както и целите на компанията в рамките на наличния бюджет. Информацията за потребностите на всеки служител от определено обучение се извлича от оценяването на представянето му и диангностицирането на  пропуски в професионалните му познания.

Модулът “Служители” се използва, за да се създава, съхранява и разменя информация за служителите при провеждането на различни дейности по управление на  човешките ресурси. Платформата позволява автоматичен обмен на информация между различните модули и по този начин се намалява риска от грешки и се спестява време. Тази информация се използва при дейности като вътрешен  подбор, управление на таланта, оценяване на персонала и планиране на обучения.  Информацията за служителите включва досие на служителя с личните му данни, позиция в корпоративната структура, история на предишна заетост, доклади от атестации, сертификати и др.

Модулът “Инструменти при управлението на човешките ресурси” представляша набор от инструменти и каталог с документи, които подпомагат работата при управлението на човешките ресурси. Тъй като всеки бизнес е различен, инструментариумът се настройва според потребностите на конкретната фирма. Тук се включват различни елементи като например: длъжностни характеристики, каталог с документи, въпроси и отговори, образци за е-мейл съобщения, хелпдеск, корпоративен бюлетин.