Бизнес процесите в ERP софтуер

07 Ноември 2016

ERP системата представлява софтуер, използван от компаниите, за да координират информацията във всяка сфера на бизнеса. ERP системата обхваща функционални области, които се обозначават като ERP модули: например управление на финанси и счетоводство, управление връзки с клиенти, логистика и доставки, управление на човешките ресурси, управление на склад и др. Тези функционални области са взаимносвързани, като всяка изисква информация от останалите. Изпозлването на ЕРП системи води до по-ефективното и ефикасно управление на бизнес процесите в рамките на различните функционалните области, което от своя страна увеличава ефективността на бизнеса.

 

Бизнес процесите представляват сбор от задачи и дейности, които произвеждат желани резултати. Всеки процес се задейства от някакво събитие, като например получаване на поръчка от клиент или признаването на необходимостта от увеличаване на складовата наличност. Организацията на дейностите в компанията е разделена на функционални области като продажби, склад, производство и счетоводство. Отделните стъпки в бизнес процеса се извършват в рамките на различни функционални области. Например, когато един клиент направи поръчка за определена стока, производителят (продавачът) използва специфичен процес, за да се гарантира, че правилните продукти се доставят на клиента своевременно и че плащането за поръчката е получено. Стъпките на процеса могат да включват приемане на поръчката,  подготовката на пратката, изпращането на пратката, издаване на фактура и запис на получаване на плащането. Търговският отдел приема и пуска поръчката на клиента и го предава на склада, който подготвя и изпраща поръчката. Счетоводният отдел се занимава с фактурирането и плащането. Този опростен пример подчертава факта, че бизнес процесите се състоят от взаимосвързани стъпки, които се извършват в различни функционални области на организацията. По-добрата интеграция на функционалните области води до подобрение в комуникацията, работния процес и успеха на компанията. Използвайки обща база от данни и споделени инструменти за управление и отчитане, ERP софтуерът помага в управлението на бизнес процесите в рамките на различните функционални области на компанията.