Софтуер за Стандартизация по ISO

Управлението на качеството може да е сложен процес с много изисквания, свързани с промяна на процесите, които протичат в една компания. Затрудненията идват най-вече от новите административни отговорности на всеки служител във фирмата. Внедряването на софтуер за управление на качеството решaва до 80% от затрудненията, свързани с интегрирането на система за управление на качеството и автоматизира всеки процес, който може да бъде автоматизиран и остава на служителите по-ефективно и с лекота да изпълняват задълженията си.

Софтуерът се интегрира с всяка една система за управление за качеството, като ние от "Ди Джи Софт" се грижим да опишем, индивидуално, за всеки клиент неговите специфични бизнес процеси, да подготвим софтуера така, че да повиши ефективността и конкурентоспособността на компанията и да извлече максималния ефект от системата за качество.

Най-честата интеграция на софтуера за управление на качеството се прилага за следните стандарти:

ISO 9001:2008 Системи за управление на качеството;

ISO 27001:2005 Системи за управление на информационната сигурност;

ISO / IEC 20000-1:2005 Система за управление на качеството на ИТ услугите.

ИСО сертификатът е официален документ, издаден от Орган за сертификация. Той е доказателство, че фирмата е въвела и има реално работеща Стандартизирана система за управление. Основните ползи от въвеждането на сертификацията включват:

  • Повишено доверие към фирмата;
  • Подобрен вътрешен ред и ефективност.

Въвеждането на системата представлява създаване на стандартизирани правила за изпълнение и управление на дейностите във фирмата, с което се гарантира правилното им функциониране и ефективността на управлението им. Така се гарантира съответствие с изискванията на приложимия стандарт за система за управление. Времето за въвеждане на системата е между 3 и 12 месеца.

Какво реално се постига с една действаща система по качество:

  1. Наблюдение и контрол по отношение на качеството за целия работен цикъл;
  2. Установяване на грешки в проектирането, управлението, технологията, производството и отстраняване на възможността за повтарянето им;
  3. Непрекъснато наблюдение на предприетите мерки за управление и осигуряване на качеството.

Предимства за фирмата, сертифицирана по система за качеството:

  1. Гаранция, че фирмата е в състояние да изпълни договорените условия по отношение на срок и качество;
  2. Нарастване възможността за получаване на поръчки от традиционни или от нови клиенти;
  3. Предоставя нови възможности за излизане на европейски пазари;
  4. Предоставя нови възможности за участие в търгове за различни поръчки;
  5. Предоставя възможности за партньорство с по-големи компании, които са заложили сертификацията като изискване за своите доставчици.
Имате запитване?
Софтуер за Стандартизация по ISO